Rotori

Agregat

Rotor je naziv pokretnog dela elektromotora ili generatora električne struje. Zavisno od vrste električne mašine, na rotoru se najčešće nalaze namotaji koji električnu energiju preuzimaju preko komutatora (kolektora). Sam kolektor je napravljen od međusobno izoliranih lamela na koje dolaze četkice. Postoje i druge vrste rotora na kojima nema kolektora, a ti rotori se obično nalaze u većim elektromotorima naizmenične struje, čija je snaga veća od 1 kW. Rotaciono kretanje kod rotora nastaje usled interakcije između namotaja i magnetnog polja koja proizvodi obrtni momenat na osovini rotora.