Agregati za struju

Agregat

Generatori su električne mašine koje mehaničku energiju pretvaraju u električnu energiju. Najzastupljenija je izvedba generatora kao rotacijske mašine, koja se sastoji od nepokretnog spoljnog dela (statora) unutar kojeg se nalazi okretni deo (rotor) koji se okreće spoljnom pogonskom mašinom. Prema vrsti električne struje koju proizvode mogu biti istosmerni (koji proizvode istosmernu električnu struju) i naizmenični (koji proizvode naizmeničnu električnu struju). naizmenični generatori se dodatno dele na asinhrone i sinhrone, te takođe na jednofazne i višefazne naizmenične generatore.